تبلیغات
تور مجازی

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

1392/09/2 15:37نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet  باشگاه بدنسازی  یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet  باشگاه بدنسازی  یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet  باشگاه بدنسازی  یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet  باشگاه بدنسازی  یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet  باشگاه بدنسازی  یزدان راد

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:38

 

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر-بخش3

1392/09/2 15:24نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر-بخش3

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

تصاویر پانوراما و little planet تلکابین رامسر

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:28

 

تصاویر پانوراما و little planet رامسر-صفارود

1392/09/2 15:23نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet رامسر-صفارود

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:24

 

تصاویر پانوراما- رامسر-نمای 1

1392/09/2 15:22نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما- رامسر

تصاویر پانوراما- رامسر-میدان محسنی-نمای1

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-رستوران

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای1

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان باغانی

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای1

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای6

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای7

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای8

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای6

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای1

تصاویر پانوراما- رامسر-صفارود-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای6

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای7

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای8

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای9

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای10

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای11

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای12

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:23

 

تصاویر پانوراما صفارود-رامسر نمای 1

1392/09/2 15:18نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما صفارود-رامسر

نمای 1 صفارود-رامسر

نمای 2 صفارود-رامسر

نمای 3 صفارود-رامسر

نمای 4 صفارود-رامسر

نمای 5 صفارود-رامسر

نمای 6 صفارود-رامسر

 

 

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:21

 

تصاویر پانوراما النگدره گرگان

1392/09/2 15:17نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما النگدره گرگان

نمای 1 النگدره گرگان

نمای 2 النگدره گرگان

نمای 3 النگدره گرگان

نمای 4 النگدره گرگان

نمای 5 النگدره گرگان

نمای 6 النگدره گرگان

نمای 7 النگدره گرگان

نمای 8 النگدره گرگان

نمای 9 النگدره گرگان

نمای 10 النگدره گرگان

نمای 11 النگدره گرگان

نمای 12 النگدره گرگان

نمای 13 النگدره گرگان

نمای 14 النگدره گرگان

نمای 15 النگدره گرگان

نمای 16 النگدره گرگان

نمای 17 النگدره گرگان

نمای 18 النگدره گرگان

نمای 19 النگدره گرگان

نمای 20 النگدره گرگان

نمای 21 النگدره گرگان

نمای 22 النگدره گرگان

نمای 23 النگدره گرگان

نمای 24 النگدره گرگان

نمای 25 النگدره گرگان

نمای 26 النگدره گرگان

نمای 27 النگدره گرگان

نمای 28 النگدره گرگان

نمای 29 النگدره گرگان

نمای 30 النگدره گرگان

نمای 31 النگدره گرگان

نمای 32 النگدره گرگان

نمای 33 النگدره گرگان

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:18

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری1

1392/09/2 15:13نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری1

پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1

پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2

پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3

ضلع شرقی میدان حاج حسین باغانی

خیابان ورودی اردوگاه

نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی

نمای شمالی میدان حاج ابراهیم محسنی

ورودی رستوران

فضای سبز میانی خوابگاه دانش آموزی

نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:14

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری2

1392/09/2 15:10نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری2

نمای شرقی خوابگاه دانش آموزی

ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه

نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی

ضلع جنوبی رستوران

نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی

ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی

نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی

نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران

خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع

نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن


 

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:12

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

1392/09/2 15:09نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

نمای شمالی میدان محسنی

نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو

راهرو جنوبی - طبقه اول

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های طبقه اول - جنوبی

راهرو جنوبی - طبقه دوم

سرویس های بهداشتی

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های طبقه دوم - جنوبی

ورودی خوابگاه دانش آموزی

سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی

راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:10

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری4

1392/09/2 15:04نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری4

حمام های دانش آموزان

راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم

راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول

راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم

راهرو نمازخانه

نمازخانه

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه

سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی

 

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:04

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری5

1392/09/2 15:03نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری5

سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی

سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1

سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2

نمای شمال غربی سالن فوتسال

نمای میانی سالن فوتسال

نمای جنوبی سالن فوتسال

نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال

نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال

سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:03

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری6

1392/09/2 15:02نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری6

نمای میانی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

نمای جنوبی سالن پینگ پونگ

سالن ویژه بدنسازی

نمای شرقی سالن پینگ پونگ

نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی

نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی

نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1

نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2

نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3


 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:03

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

1392/09/2 15:01نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

نمای جنوبی غربی زمین چمن فوتبال

نمای شرقی زمین چمن فوتبال

ورودی رستوران مجموعه

آشپزخانه

رستوران مجموعه - نمای شماره 1

رستوران مجموعه - نمای شماره 2

رستوران مجموعه - نمای شماره 3

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی

نمای عریض 360 درجه سالن فوتسال - پانورامای 1

 

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:02

 

تصاویر پانوراما- رامسر-سری3

1392/09/2 14:59نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما- رامسر

تصاویر پانوراما- رامسر-میدان محسنی-نمای1

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-رستوران

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای1

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان باغانی

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای1

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای6

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای7

تصاویر پانوراما-رامسر-محوطه-نمای8

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-میدان محسنی-نمای6

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-خوابگاه-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای1

تصاویر پانوراما- رامسر-صفارود-نمای2

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای3

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای4

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای5

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای6

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای7

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای8

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای9

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای10

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای11

تصاویر پانوراما-رامسر-صفارود-نمای12

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:01

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

1392/09/2 14:57نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

نمای جنوبی غربی زمین چمن فوتبال

نمای شرقی زمین چمن فوتبال

ورودی رستوران مجموعه

آشپزخانه

رستوران مجموعه - نمای شماره 1

رستوران مجموعه - نمای شماره 2

رستوران مجموعه - نمای شماره 3

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی

نمای عریض 360 درجه سالن فوتسال - پانورامای 1

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:59

 

تعداد کل صفحات ( 17 ) ... 2 3 4 5 6 7 8 ...