تبلیغات
تور مجازی - مطالب تورمجازی اردوگاه ها

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری1

1392/09/2 15:13نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری1

پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1

پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2

پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3

ضلع شرقی میدان حاج حسین باغانی

خیابان ورودی اردوگاه

نمای جنوبی میدان حاج ابراهیم محسنی

نمای شمالی میدان حاج ابراهیم محسنی

ورودی رستوران

فضای سبز میانی خوابگاه دانش آموزی

نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:14

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری2

1392/09/2 15:10نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری2

نمای شرقی خوابگاه دانش آموزی

ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه

نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی

ضلع جنوبی رستوران

نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی

ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی

نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی

نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران

خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع

نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن


 

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:12

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

1392/09/2 15:09نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

نمای شمالی میدان محسنی

نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو

راهرو جنوبی - طبقه اول

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های طبقه اول - جنوبی

راهرو جنوبی - طبقه دوم

سرویس های بهداشتی

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های طبقه دوم - جنوبی

ورودی خوابگاه دانش آموزی

سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی

راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:10

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری4

1392/09/2 15:04نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری4

حمام های دانش آموزان

راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم

راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول

راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم

راهرو نمازخانه

نمازخانه

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه

سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی

 

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:04

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری5

1392/09/2 15:03نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری5

سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی

سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1

سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2

نمای شمال غربی سالن فوتسال

نمای میانی سالن فوتسال

نمای جنوبی سالن فوتسال

نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال

نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال

سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:03

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری6

1392/09/2 15:02نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری6

نمای میانی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال

نمای جنوبی سالن پینگ پونگ

سالن ویژه بدنسازی

نمای شرقی سالن پینگ پونگ

نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی

نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی

نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1

نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2

نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3


 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:03

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

1392/09/2 15:01نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

نمای جنوبی غربی زمین چمن فوتبال

نمای شرقی زمین چمن فوتبال

ورودی رستوران مجموعه

آشپزخانه

رستوران مجموعه - نمای شماره 1

رستوران مجموعه - نمای شماره 2

رستوران مجموعه - نمای شماره 3

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی

نمای عریض 360 درجه سالن فوتسال - پانورامای 1

 

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:02

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

1392/09/2 14:57نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری7

نمای جنوبی غربی زمین چمن فوتبال

نمای شرقی زمین چمن فوتبال

ورودی رستوران مجموعه

آشپزخانه

رستوران مجموعه - نمای شماره 1

رستوران مجموعه - نمای شماره 2

رستوران مجموعه - نمای شماره 3

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال

نمای عریض 360 درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی

نمای عریض 360 درجه سالن فوتسال - پانورامای 1

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:59

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری8

1392/09/2 14:55نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری8

نمای عریض 360 درجه سالن فوتسال - پانورامای 2

نمای عریض 360 درجه سالن فوتسال - پانورامای 3

نمای زیبای شبانه از میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی

نمای زیبای شبانه از میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی

نمای زیبای شبانه از میدان حاج حسین باغانی

نمای زیبای شبانه از محوطه اردوگاه

میدان محسنی - نمای زیبای شبانه از ضلع جنوبی

ورودی اصلی اردوگاه از جاده رامسر-چابکسر

نمای زیبای شبانه از محل اقامت مدیران ارشد مجتمع و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:56

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش2

1392/09/2 14:44نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش2

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:45

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش3

1392/09/2 14:43نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش3

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:44

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش4

1392/09/2 14:42نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش4

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

 

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:43

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش5

1392/09/2 14:41نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش5

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:42

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش6

1392/09/2 14:39نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش6

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

 

 

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:40

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش7

1392/09/2 14:38نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر-بخش7

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

تصاویر پانوراما و little planet اردوگاه چمران رامسر

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:39

 

تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3