تبلیغات
تور مجازی - مطالب تور مجازی مدارس راهنمایی

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم - ولنجک

1393/02/17 08:33نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای انتهایی طبقه اول تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای انتهایی طبقه اول

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مدیریت تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مدیریت

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای ابتدای طبقه اول تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای ابتدای طبقه اول

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- نمازخانه تورمجازی راهنمایی خاتم- نمازخانه

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- نمازخانه


تورمجازی راهنمایی خاتم- زیرزمین تورمجازی راهنمایی خاتم- زیرزمین

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- زیرزمین


تورمجازی راهنمایی خاتم- ناهارخوری تورمجازی راهنمایی خاتم- ناهارخوری

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- ناهارخوری


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مشاوره تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مشاوره

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو طبقه همکف تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو طبقه همکف

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای2 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای2

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- سایت تورمجازی راهنمایی خاتم- سایت

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- سایت


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 2 تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 2

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس 2


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس بحث گروهی تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس بحث گروهی

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس بحث گروهی


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای1 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای1

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، تور مجازی راهنمایی خاتم ،
آخرین ویرایش: 1393/02/17 08:34

 

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم - ولنجک

1393/02/17 08:32نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-حیاط تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-حیاط

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-سالن ورزشی سر پوشیده تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-سالن ورزشی سر پوشیده

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-ورودی  تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-ورودی

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق شوراء  تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق شوراء

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق شوراء


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو ورودی تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو ورودی

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کتابخانه تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کتابخانه

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 1 تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 1

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس 1


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق مشاوره دوم تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق مشاوره دوم

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق مشاوره دوم


تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم وسط تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم وسط

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- طبقه دوم وسط


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای2 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای2

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- طبقه دوم


تورمجازی راهنمایی خاتم- راهرو اول به دوم تورمجازی راهنمایی خاتم- راهرو اول به دوم

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- راهرو اول به دوم


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس کارگروهی تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس کارگروهی

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس کارگروهی


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای1 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای1

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-طبقه ی همکف تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-طبقه ی همکف

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق دبیران  تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق دبیران

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق دبیران


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق معاونت امور اداری تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق معاونت امور اداری

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق معاونت امور اداری


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، تور مجازی راهنمایی خاتم ،
آخرین ویرایش: 1393/02/17 08:33

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

1392/09/2 14:04نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

ورودی راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

حیاط راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

سالن فوتسال راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

روابط عمومی راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

راهرو راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

اتاق مشاور راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

کتابخانه راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

اتاق دبیران راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

نمونه ی کلاس راهنمایی علامه طباطبایی - واحد آبشناسان

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:05

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه-1

1392/09/2 14:03نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

ورودی راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

نمای جنوبی حیاط راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

نمای شمالی حیاط راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

سالن راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

اتاق مدیریت راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

اتاق فرهنگی راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

نمونه کلاس راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

آزمایشگاه راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

سایت کامپیوتر راهنمایی علامه طباطبایی - واحد فرمانیه

 

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 14:04

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد-1

1392/09/2 13:52نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

حیاط راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

سالن ورودی راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

اتاق معاونت راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

نمازخانه راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

راهرو طبقه اول راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

راهرو طبقه دوم راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

کلاس 1 راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

کلاس 2 راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

سایت کامپیوتر راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

آزمایشگاه راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

کارگاه راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

 

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 13:57

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میرداماد

1392/08/30 14:15نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما راهنمایی علامه طباطبایی - واحد میردامادبرچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی راهنمایی علامه طباطبایی ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:32

 

بازدید مجازی اتاق دبیران پایه دبیرستان علامه طباطبایی- واحد آبشناسان

1392/08/2 14:25نویسنده : تور مجازی نمای360

 

مزایای تور مجازی برای دبیرستان ها

نمای 360 آماده طراحی و اجرای طرح جامع تور مجازی برای دبیرستان ها در سرتاسر ایران می باشد.

تو مجازی اجرا شده توسط نمای 360 به دو نسخه آنلاین ( قابل انتشار در اینترنت ) و نسخه آفلاین       ( قابل انتشار بر روی سی دی و فلش ) قابل نمایش است.

تور مجازی مزایای فراوانی برای دبیرستان ها، دارد. برای بهتر لمس کردن این مزایا کافی است در ذهن خود تجسم کنید که افراد بتوانند فضا ها ،امکانات ، کارگاه، کتاب خانه، بخش های مطالعه، آزمایشگاه، ورزشگاه یا سالن ورزشی، فضا های آموزشی و در کل تمام محیط آموزشی دبیرستان را با تور مجازی مشاهده کنند.

دبیرستان ها دارای امکانات و بخش های زیادی می باشند که با صرف هزینه و وقت زیادی آماده شده اند. اولیای دانش آموزان مایل هستند پیش از ثبت نام فرزند خود در مدرسه، تمامی فضاها و امکانات محل تحصیل اینده فرزند خود را ببینید ولی واقعیت این است که امکان این بازدید به صورت حضوری برای همه میسر نیست. زیرا از یک سو وقت زیادی از بازدید کننده صرف می شود و از سوی دیگر، حضور فیزیکی افراد مختلف در فضای آموزشی چندان مناسب نیست و باعث به هم ریختن نظم آموزشی مدرسه می شود. با استفاده از تور مجازی می توان این امکان را فراهم نمود تا افراد از تمامی نقاط جهان، ۲۴ ساعته و بدون محدویت زمانی و مکانی بتوانند از محیط، فضای فیزیکی و امکانات مدرسه با جزئیات کامل بازدید کنند.

از جمله مزایایی که تور مجازی می تواند برای یک دبیرستان داشته باشد، جذب دانش آموز به صورت محسوس و فوق العاده می باشد. دانش آموز و اولیای وی، با دیدن امکانات و شرایط دانشگاه ترغیب به ثبت نام در مدرسه مربوطه می شوند.

تور مجازی در رنکینگ و رتبه بندی دبیرستان نیز تاثیر مثبت دارد و شما میتوانید با طراحی و اجرای تور مجازی امتیاز بیشتری برای دبیرستان خود در نظر بازدیدکنندگان بدست آورده و آن را در صدر مدارس کشور قرار دهید.


برچسب ها: 360view.ir ، mypano.ir ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: بلگفا ، Wordpress ، Flickr ، Tumblr ، Rozblog ، facenama ، 360cities ، persianblog ، mypano ، 360view ،
آخرین ویرایش: 1392/08/2 14:32

 

دبیرستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/30 12:47نویسنده : تور مجازی نمای360

 

کاربرد تور مجازی

در این نوشته می‌خواهیم بیشتر شما را با تورمجازی آشنا کنیم و توضیحاتی درباره کاربرد تور مجازی بدهیم.

اصلاً تورمجازی یعنی چه؟ به زبان راحت تر, تورمجازی به چه دردی می خورد و برای شما چه کاربردی دارد؟

v tour کاربرد تور مجازی

کاربرد تور مجازی

جهت آشنایی و یا صرفا تماشای مکانی که تا بحال ندیده ایم نمایش یک یا چندین عکس آنچنان گویا و خوشایند نیست.

چاره کار در اینجا همان تورمجازی یا بازدید مجازی است بگونه ای که میگویند یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد و یک عکس پانورامای ۳۶۰ درجه ارزش هزار عکس را و حال تصور کنید شما در مرکز عکس پانوراما باشید و بتوانید همه زوایا را ببینید .

این روش که در حقیقت یک سبک در عکاسی است ( عکاسی پانوراما ), تصاویر چنان در کنار هم منظم و مرتب قرار می گیرند که بیننده تصور می کند که در آن مکان حضور دارد و می تواند در آن مکان به سیر و سیاحت مجازی بپردازد.

جنبه های کاربردی تور مجازی :

۱- جنبه تبلیغاتی : تور مجازی هتل ها , رستورانها , فروشگاه ها ، مراکز خرید و ……

۲-جنبه تاریخی و فرهنگی :  تور مجازی اماکن تاریخی و همچنین موزه ها و میراث فرهنگی ما

۳-جنبه مذهبی : تور مجازی اماکن مذهبی و زیارتی

برای ملموس شدن کاربرد های تور مجازی میتوانید به بخش مزایای تور مجازی مراجعه نموده ما برای شما اطلاعات کاملی را جمع آوری کرده ایم تا بتوانید مطالعه نمایید.برچسب ها: 360view.ir ، mypano.ir ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: بلگفا ، Wordpress ، Flickr ، Tumblr ، Rozblog ، facenama ، 360cities ، persianblog ، mypano ، 360view ،
آخرین ویرایش: 1392/07/30 13:02

 

تور مجازی کلاس راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/30 11:17نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی کلاس راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

کلاس راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان

راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نشانی :انتهای بزرگراه نیایش - انتهای ستاری شمال - دوربرگردان - خروجی اول - خیابان اخلاص – پلاک11 

تلفن راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان  :   2  و 44832801

تلفن های مجتمع علامه طباطبایی: 65 - 44833962

وب سایت : www.atcce.com

تور مجازی در وب سایت مجتمع علامه طباطبایی : www.atcce.com/vt

تور مجازی کلاس راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی کلاس راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

کلاس راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی اتاق دبیران راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی اتاق دبیران راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

اتاق دبیران راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی کتابخانه راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی کتابخانه راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

کتابخانه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان

تور مجازی اتاق مشاورین راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی اتاق مشاورین راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

اتاق مشاورین راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی راهرو طبقه اول راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی راهرو طبقه اول راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

راهرو طبقه اول راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی روابط عمومی راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی روابط عمومی راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

روابط عمومی راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی سالن فوتسال راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی سالن فوتسال راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

سالن فوتسال راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی ورودی مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی ورودی مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

ورودی مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان

تور مجازی ورودی مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه تور مجازی ورودی مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه

راهنمایی پسرانه ی علامه طباطبایی واحد فرمانیه


تور مجازی حیاط مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی حیاط مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

حیاط مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


تور مجازی اتاق مشاورین راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی اتاق مشاورین راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

اتاق مشاورین راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسان


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ، تور مجازی راهنمایی ، تورمجازی راهنمایی ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 12:01

 

تور مجازی راهرو طبقه دوم راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

1392/07/30 10:29نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی راهرو طبقه دوم راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

راهرو طبقه دوم راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میرداماد

راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نشانی :خیابان ولیعصر – بالاتر از تقاطع نیایش - خیابان ناهید غربی- پلاک 7

تلفن راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماذ : 26205475 و 26205476

تلفن های مجتمع علامه طباطبایی: 65 - 44833962

وب سایت : www.atcce.com

تور مجازی در وب سایت مجتمع علامه طباطبایی : www.atcce.com/vt

تور مجازی راهرو طبقه دوم راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد تور مجازی راهرو طبقه دوم راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

راهرو طبقه دوم راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میرداماد


تور مجازی راهرو طبقه اول راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد تور مجازی راهرو طبقه اول راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

راهرو طبقه اول راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میرداماد


تور مجازی نمازخانه راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد تور مجازی نمازخانه راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

نمازخانه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میرداماد


تور مجازی معاونت راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد تور مجازی معاونت راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

معاونت راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میرداماد


تور مجازی سالن ورودی راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد تور مجازی سالن ورودی راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

سالن ورودی راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میرداماذ


تور مجازی حیاط مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد تور مجازی حیاط مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی واحد میرداماد

حیاط مدرسه راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد میردامادبرچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، نمای360 ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 12:01

 

تورمجازی سایت کامپیوتر مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

1392/07/30 10:25نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تورمجازی سایت کامپیوتر مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نشانی : فرمانیه- خیابان دیباجی شمالی- کوهستان هشتم- پلاک 71

تلفن راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه : 3 -  26123841

تلفن های مجتمع علامه طباطبایی: 65 - 44833962

وب سایت : www.atcce.comَ

تور مجازی در وب سایت مجتمع علامه طباطبایی : www.atcce.com/vt

تورمجازی سایت کامپیوتر مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه تورمجازی سایت کامپیوتر مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه


تورمجازی آزمایشگاه مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه تورمجازی آزمایشگاه مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه


تورمجازی کلاس مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه  تورمجازی کلاس مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحدفرمانیه

مدرسه ی راهنمای علامه طباطبایی واحد فرمانیه


تور مجازی معاونت فرهنگی مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه تور مجازی معاونت فرهنگی مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه

مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه


تور مجازی سالن مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه تور مجازی سالن مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه

مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه


تورمجازی مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی-حیاط نمای شمالی -واحدفرمانیه تورمجازی مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی-حیاط نمای شمالی -واحدفرمانیه

مدرسه ی راهنمایی علامه طباطبایی واحد فرمانیه


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی دبیرستان ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 12:02

 

little planet

1392/07/29 18:36نویسنده : تور مجازی نمای360

 

گردشگری مجازی

گردشگری مجازی (e-tourism) مقوله جالبی است که دو دهه از پدید آمدن آن نمی گذرد. گردشگری مجازی ، حضور در سرزمین دیجیتالی وب و مشاهده داده های صوتی ، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است. دور دنیا با یک کلیک ، آرزویی بود که امروزه از مرحله واقعیت به حقیقتی غیر قابل انکار مبدل شده است . بااستفاده از تور مجازی کاخ موزه ها ، اماکن باستانی جهان می توان به دنیایی اطلاعات متنی و تصویری از نمادهای تاریخ باستان دست یافت. یکی دیگر از مسائلی جهانگردی، راه‌اندازی تورهای مجازی است. این قبیل تورها به کمک تصاویر ویدیویی و عکس‌های سه‌بعدی چشم‌اندازهای زیبایی را از محل سفر نشان می‌دهند تا تمایل افراد برای انجام این مسافرت افزایش یابد که در مطلب معرفی تور مجازی بصورت کامل به آن پرداختیم. مجریان تورهای مجازی معمولا عکس‌های روی اینترنت را بسیار باکیفیت و با تمام جزییات آن مکان به نمایش می‌گذارند. برای تهیه این قبیل تصاویر عکاس مجبور است که چند عکس را از قسمت‌های مختلف فضای مورد نظر تهیه کرده و آن‌ها را به صورت ماهرانه‌ای در کنار یکدیگر قرار دهد که برای کسب اطلاعات دقیق تر می توانید به مطلب عکاسی پاناروما مراجعه نمایید. تور مجازی عبارت است از ترکیبی از تصاویر، نماهای ۳ بعدی، نماهای پانوراما (۳۶۰ درجه)، ویدئو، صوت و … که یک فضای حقیقی را مدل سازی کرده و به کاربر امکان میدهد که در این فضا به صورت مجازی به گشت و گذار بپردازد و از محیط مجازی اطلاعات مورد نظر خود را کسب کنند.برچسب ها: 360view.ir ، mypano.ir ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: بلگفا ، Wordpress ، Flickr ، Tumblr ، Rozblog ، http://www.facenama.com/360view ، http://www.360cities.net/360view ، persianblog ، mypano ، 360view ،
آخرین ویرایش: 1392/07/29 18:50

 

little planet راهروی نمازخانه دبیرستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/29 15:58نویسنده : تور مجازی نمای360

 

ittle Planet یا کره کوچک، یکی از نماهای جالب توجه است که از Transformation خاصی از یک تصویر پانوراما به دست می آید.

یک Little Planet خوب معمولاً در جایی به دست می آید که محیط باز در عکاسی پانوراما  وجود داشته باشد. البته در موارد خاصی نیز با انتخاب زاویه مناسب عکاسی در محیط های بسته، می توان Little Planet های بسیار جالبی تولید کرد.


برچسب ها: mypano.ir ، نمای 360 ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: blogfa ، wordpress ، rozblog ، نمای360 ، mypano ،
آخرین ویرایش: 1392/07/29 16:18

 

راهرو نمازخانه دبیرستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/29 15:51نویسنده : تور مجازی نمای360

 


عبارت “تور مجازی” به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان ازنمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.

برچسب ها: mypano.ir ، نمای 360 ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: سایت اصلی ، نمای 360 ، flickr ، facenama ، belogfa ،
آخرین ویرایش: 1392/07/29 15:58

 

تور مجازی چیست؟

1392/07/2 16:15نویسنده : تور مجازی نمای360

 
عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، مزیت های تور مجازی ، نمای 360 ، تور مجازی چیست ،
دنبالک ها: تور مجازی ، نمونه کار تور مجازی ،
آخرین ویرایش: 1392/07/2 16:31