تبلیغات
تور مجازی - مطالب ابر نمای 360

تور مجازی دبیرستان خاتم - ولنجک

1393/02/17 08:36نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پایه سوم تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پایه سوم

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-مشاور پایه سوم


تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پایه اول تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پایه اول

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-مشاور پایه اول


تورمجازی دبیرستان خاتم-راهرو مشاوره تورمجازی دبیرستان خاتم-راهرو مشاوره

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-راهرو مشاورهتورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق شورا تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق شورا

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-اتاق شورا


تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه اول شرق تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه اول شرق

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-طبقه اول شرق


تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه اول مرکز تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه اول مرکز

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-طبقه اول مرکز


تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه اول غرب تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه اول غرب

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-طبقه اول غرب


تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق معاونت تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق معاونت

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-اتاق معاونت


تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق معاون آموزشی تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق معاون آموزشی

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-اتاق معاون آموزشی


تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق دبیران تورمجازی دبیرستان خاتم-اتاق دبیران

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-اتاق دبیران


تورمجازی دبیرستان خاتم-کلاس3 تورمجازی دبیرستان خاتم-کلاس3

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-کلاس3


تورمجازی دبیرستان خاتم-کلاس2 تورمجازی دبیرستان خاتم-کلاس2

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-کلاس2


تورمجازی دبیرستان خاتم-کلاس1 تورمجازی دبیرستان خاتم-کلاس1

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-کلاس1


تورمجازی دبیرستان خاتم-همکف نمای غرب تورمجازی دبیرستان خاتم-همکف نمای غرب

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-همکف نمای غرب


تورمجازی دبیرستان خاتم-همکف نمای مرکز تورمجازی دبیرستان خاتم-همکف نمای مرکز

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-همکف نمای مرکز


تورمجازی دبیرستان خاتم-همکف نمای شرق تورمجازی دبیرستان خاتم-همکف نمای شرق

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-همکف نمای شرق


تورمجازی دبیرستان خاتم-روابط عمومی تورمجازی دبیرستان خاتم-روابط عمومی

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-روابط عمومی


تورمجازی دبیرستان خاتم-ورودی تورمجازی دبیرستان خاتم-ورودی

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-ورودی


تورمجازی دبیرستان خاتم-راهرو ورودی تورمجازی دبیرستان خاتم-راهرو ورودی

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-راهرو ورودی


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، تور مجازی دبیرستان خاتم ،
آخرین ویرایش: 1393/02/17 08:37

 

تور مجازی دبیرستان خاتم - ولنجک

1393/02/17 08:35نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تورمجازی دبیرستان خاتم-سایت تورمجازی دبیرستان خاتم-سایت

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-سایت


تورمجازی دبیرستان خاتم-کتابخانه تورمجازی دبیرستان خاتم-کتابخانه

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-کتابخانه


تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه نمای 2 تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه نمای 2

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-آزمایشگاه نمای 2


تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه دوم-مرکز تورمجازی دبیرستان خاتم-طبقه دوم-مرکز

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-طبقه دوم-مرکز


تورمجازی دبیرستان خاتم-سالن حافظ تورمجازی دبیرستان خاتم-سالن حافظ

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-سالن حافظ


تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه شیمی-نمای2 تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه شیمی-نمای2

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-آزمایشگاه شیمی-نمای2


تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه شیمی-نمای1 تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه شیمی-نمای1

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-آزمایشگاه شیمی-نمای1


تور مجازی دبیرستان خاتم-زیر زمین تور مجازی دبیرستان خاتم-زیر زمین

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-زیر زمین


تور مجازی دبیرستان خاتم-ناهار خوری تور مجازی دبیرستان خاتم-ناهار خوری

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-ناهار خوری


تور مجازی دبیرستان خاتم-نماز خانه تور مجازی دبیرستان خاتم-نماز خانه

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-نماز خانه


تور مجازی دبیرستان خاتم-سالن ابوریحان تور مجازی دبیرستان خاتم-سالن ابوریحان

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-سالن ابوریحان


تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه نمای 1 تورمجازی دبیرستان خاتم-آزمایشگاه نمای 1

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-آزمایشگاه نمای 1


تور مجازی دبیرستان خاتم - حیاط تور مجازی دبیرستان خاتم - حیاط

تور مجازی دبیرستان خاتم - حیاط


تورمجازی دبیرستان خاتم-سالن مطالعه نمای 2 تورمجازی دبیرستان خاتم-سالن مطالعه نمای 2

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-سالن مطالعه نمای 2


تورمجازی دبیرستان خاتم-سالن مطالعه نمای 1 تورمجازی دبیرستان خاتم-سالن مطالعه نمای 1

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-سالن مطالعه نمای 1


تورمجازی دبیرستان خاتم-مدیریت تورمجازی دبیرستان خاتم-مدیریت

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-مدیریت


تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پیش دانشگاهی تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پیش دانشگاهی

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-مشاور پیش دانشگاهی


تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پایه دوم تورمجازی دبیرستان خاتم-مشاور پایه دوم

تصاویر پانوراما دبیرستان خاتم-مشاور پایه دوم


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، تور مجازی دبیرستان خاتم ،
آخرین ویرایش: - -

 

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم - ولنجک

1393/02/17 08:33نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای انتهایی طبقه اول تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای انتهایی طبقه اول

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مدیریت تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مدیریت

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای ابتدای طبقه اول تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-نمای ابتدای طبقه اول

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- نمازخانه تورمجازی راهنمایی خاتم- نمازخانه

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- نمازخانه


تورمجازی راهنمایی خاتم- زیرزمین تورمجازی راهنمایی خاتم- زیرزمین

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- زیرزمین


تورمجازی راهنمایی خاتم- ناهارخوری تورمجازی راهنمایی خاتم- ناهارخوری

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- ناهارخوری


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مشاوره تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-اتاق مشاوره

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو طبقه همکف تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو طبقه همکف

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای2 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای2

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- سایت تورمجازی راهنمایی خاتم- سایت

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- سایت


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 2 تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 2

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس 2


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس بحث گروهی تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس بحث گروهی

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس بحث گروهی


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای1 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-آزمایشگاه-نمای1

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، تور مجازی راهنمایی خاتم ،
آخرین ویرایش: 1393/02/17 08:34

 

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم - ولنجک

1393/02/17 08:32نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-حیاط تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-حیاط

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-سالن ورزشی سر پوشیده تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-سالن ورزشی سر پوشیده

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-ورودی  تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-ورودی

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق شوراء  تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق شوراء

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق شوراء


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو ورودی تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-راهرو ورودی

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کتابخانه تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کتابخانه

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 1 تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس 1

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس 1


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق مشاوره دوم تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق مشاوره دوم

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق مشاوره دوم


تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم وسط تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم وسط

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- طبقه دوم وسط


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای2 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای2

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم تورمجازی راهنمایی خاتم- طبقه دوم

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- طبقه دوم


تورمجازی راهنمایی خاتم- راهرو اول به دوم تورمجازی راهنمایی خاتم- راهرو اول به دوم

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- راهرو اول به دوم


تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس کارگروهی تورمجازی راهنمایی خاتم- کلاس کارگروهی

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- کلاس کارگروهی


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای1 تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-کارگاه-نمای1

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-طبقه ی همکف تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم-طبقه ی همکف

تور مجازی مدرسه راهنمایی خاتم


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق دبیران  تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق دبیران

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق دبیران


تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق معاونت امور اداری تورمجازی راهنمایی خاتم- اتاق معاونت امور اداری

تورمجازی و تصاویر پانوراما راهنمایی خاتم- اتاق معاونت امور اداری


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، تور مجازی راهنمایی خاتم ،
آخرین ویرایش: 1393/02/17 08:33

 

بازدید مجازی اتاق دبیران پایه دبیرستان علامه طباطبایی- واحد آبشناسان

1392/08/2 14:25نویسنده : تور مجازی نمای360

 

مزایای تور مجازی برای دبیرستان ها

نمای 360 آماده طراحی و اجرای طرح جامع تور مجازی برای دبیرستان ها در سرتاسر ایران می باشد.

تو مجازی اجرا شده توسط نمای 360 به دو نسخه آنلاین ( قابل انتشار در اینترنت ) و نسخه آفلاین       ( قابل انتشار بر روی سی دی و فلش ) قابل نمایش است.

تور مجازی مزایای فراوانی برای دبیرستان ها، دارد. برای بهتر لمس کردن این مزایا کافی است در ذهن خود تجسم کنید که افراد بتوانند فضا ها ،امکانات ، کارگاه، کتاب خانه، بخش های مطالعه، آزمایشگاه، ورزشگاه یا سالن ورزشی، فضا های آموزشی و در کل تمام محیط آموزشی دبیرستان را با تور مجازی مشاهده کنند.

دبیرستان ها دارای امکانات و بخش های زیادی می باشند که با صرف هزینه و وقت زیادی آماده شده اند. اولیای دانش آموزان مایل هستند پیش از ثبت نام فرزند خود در مدرسه، تمامی فضاها و امکانات محل تحصیل اینده فرزند خود را ببینید ولی واقعیت این است که امکان این بازدید به صورت حضوری برای همه میسر نیست. زیرا از یک سو وقت زیادی از بازدید کننده صرف می شود و از سوی دیگر، حضور فیزیکی افراد مختلف در فضای آموزشی چندان مناسب نیست و باعث به هم ریختن نظم آموزشی مدرسه می شود. با استفاده از تور مجازی می توان این امکان را فراهم نمود تا افراد از تمامی نقاط جهان، ۲۴ ساعته و بدون محدویت زمانی و مکانی بتوانند از محیط، فضای فیزیکی و امکانات مدرسه با جزئیات کامل بازدید کنند.

از جمله مزایایی که تور مجازی می تواند برای یک دبیرستان داشته باشد، جذب دانش آموز به صورت محسوس و فوق العاده می باشد. دانش آموز و اولیای وی، با دیدن امکانات و شرایط دانشگاه ترغیب به ثبت نام در مدرسه مربوطه می شوند.

تور مجازی در رنکینگ و رتبه بندی دبیرستان نیز تاثیر مثبت دارد و شما میتوانید با طراحی و اجرای تور مجازی امتیاز بیشتری برای دبیرستان خود در نظر بازدیدکنندگان بدست آورده و آن را در صدر مدارس کشور قرار دهید.


برچسب ها: 360view.ir ، mypano.ir ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: بلگفا ، Wordpress ، Flickr ، Tumblr ، Rozblog ، facenama ، 360cities ، persianblog ، mypano ، 360view ،
آخرین ویرایش: 1392/08/2 14:32

 

تور مجازی اردوگاه ها-سری اول

1392/07/30 14:42نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران


تور مجازی سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تور مجازی اتاق های طبقه دوم - جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی اتاق های طبقه دوم - جنوبی اردوگاه چمران

نمای360درجه اتاق های طبقه دوم - جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوب غربی اردوگاه، حد فاصل زمین فوتبال و ویلای مدیران اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران


تور مجازی سرویس های بهداشتی اردوگاه چمران تور مجازی سرویس های بهداشتی اردوگاه چمران

نمای360درجه سرویس های بهداشتی اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران تور مجازی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران


تورمجازی نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران تورمجازی نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای غربی میدان حاج ابراهیم محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو جنوبی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی ضلع جنوبی رستوران اردوگاه چمران تور مجازی ضلع جنوبی رستوران اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی ضلع جنوبی رستوران اردوگاه چمران


تور مجازی اتاق های طبقه اول - جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی اتاق های طبقه اول - جنوبی اردوگاه چمران

نمای360درجه اتاق های طبقه اول - جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی اردوگاه چمران تور مجازی نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای خوابگاه دانش آموزی از ضلع جنوب غربی اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی راهرو جنوبی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو جنوبی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه اردوگاه جمران تور مجازی ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه اردوگاه جمران

نمای 360 دزجه ی ورودی خوابگاه دانش آموزی واقع در ضلع جنوبی خوابگاه اردوگاه چمران


تور مجازی نمای ضلع شرقی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی نمای ضلع شرقی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای ضلع شرقی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران تور مجازی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای ضلع شمالی خوابگاه دانش آموزی اردوگاه چمران


برچسب ها: تور مجازی اردوگاه ها ، تورمجازی اردوگاه ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:40

 

تور مجازی ویلای طالقان-تراس بالا

1392/07/30 14:40نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی ویلای طالقان-تراس بالا

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-تراس بالا

تور مجازی ویلای طالقان-تراس بالا تور مجازی ویلای طالقان-تراس بالا

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-تراس بالا


تور مجازی ویلای طالقان-ااتاق کوچک تور مجازی ویلای طالقان-ااتاق کوچک

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-اتاق کوچک


تور مجازی ویلای طالقان-اتاق بزرگ تور مجازی ویلای طالقان-اتاق بزرگ

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-اتاق برزگ


تور مجازی ویلای طالقان-هال بالا تور مجازی ویلای طالقان-هال بالا

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-هال بالا


تور مجازی ویلای طالقان-تراس پایین تور مجازی ویلای طالقان-تراس پایین

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-تراس پایین


تور مجازی ویلای طالقان-نمای کلی تور مجازی ویلای طالقان-نمای کلی

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-نمای کلی


تور مجازی ویلای طالقان-هال تور مجازی ویلای طالقان-هال

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-هال


تور مجازی ویلای طالقان-حیاط تور مجازی ویلای طالقان-حیاط

نمای 360 درجه ی ویلای طالقان-حیاط


برچسب ها: تور مجازی ویلا ها ، تورمجازی ویلا ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:40

 

تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 5

1392/07/30 14:32نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 5

نمای 360 درجه ی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 5

تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 5 تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 5

نمای 360 درجه ی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 5


تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 4 تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 4

نمای 360 درجه ی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 4


تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 1 تور مجازی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 1

نمای 360 درجه ی شهرک سیمای قو-متل قو ی سلمانشهر-نمای 1


تور مجازی پروژه ساختمانی مهستان نمای 6 تور مجازی پروژه ساختمانی مهستان نمای 6

نمای 360 درجه ی پروژه ساختمانی مهستان نمای 6


تور مجازی پروژه ساختمانی مهستان نمای 5 تور مجازی پروژه ساختمانی مهستان نمای 5

نمای 360 درجه ی پروژه ساختمانی مهستان نمای 5


تور مجازی پروژه ساختمانی مهستان نمای 4 تور مجازی پروژه ساختمانی مهستان نمای 4

نمای 360 درجه ی پروژه ساختمانی مهستان نمای 4


تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-سالن ورزشی تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-سالن ورزشی

نمای 360 درجه ی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-سالن ورزشی


تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-ترمینال موقت تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-ترمینال موقت

نمای 360 درجه ی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-ترمینال موقت


تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-حمام تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-حمام

نمای 360 درجه ی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-حمام


تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-رستوران تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-رستوران

نمای 360 درجه ی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-رستوران


تور مجازی پروژه مسکونی مهستان نمای3 تور مجازی پروژه مسکونی مهستان نمای3

نمای 360 درجه ی پروژه مسکونی مهستان


تور مجازی پروژه مسکونی مهستان نمای2 تور مجازی پروژه مسکونی مهستان نمای2

نمای 360 درجه ی پروژه مسکونی مهستان


تور مجازی پروژه مسکونی مهستان نمای1 تور مجازی پروژه مسکونی مهستان نمای1

نمای 360 درجه ی پروژه مسکونی مهستان


برچسب ها: تور مجازی پروژه عمرانی ، تورمجازی پروژه عمرانی ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:40

 

تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

1392/07/30 14:30نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران


تور مجازی حمام های دانش آموزان اردوگاه چمران تور مجازی حمام های دانش آموزان اردوگاه چمران

نمای360درجه حمام های دانش آموزان اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو اردوگاه چمران تور مجازی نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران تور مجازی نمای شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی خوابگاه مربیان ورزشی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مدیران ارشد مجتمع 


برچسب ها: تور مجازی اردوگاه ها ، تورمجازی اردوگاه ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:40

 

تور مجازی اردوگاه ها-سری دوم

1392/07/30 14:26نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه اردوگاه چمران

نمای360درجه خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ویژه کادر اجرایی و مدیر مدرسه اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


تور مجازی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران تور مجازی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران


تور مجازی نمازخانه اردوگاه چمران تور مجازی نمازخانه اردوگاه چمران

نمای360درجه نمازخانه اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو نمازخانه اردوگاه چمران تور مجازی راهرو نمازخانه اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو نمازخانه اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول اردوگاه چمران تور مجازی خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول اردوگاه چمران

نمای360درجه خوابگاه دانش آموزی - اتاق های ضلع شمالی - طبقه اول اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران تور مجازی راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران

نمای360درجه راهرو انتهایی خوابگاه دانش آموزی - طبقه دوم اردوگاه چمران


تور مجازی نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ، تور مجازی اردوگاه ها ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:41

 

تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

1392/07/30 14:17نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

نمای360درجه رستوران مجموعه - نمای شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 2 اردوگاه چمران

نمای360درجه رستوران مجموعه - نمای شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی رستوران مجموعه - نمای شماره 1 اردوگاه چمران

نمای360درجه رستوران مجموعه - نمای شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی آشپزخانه اردوگاه چمران تور مجازی آشپزخانه اردوگاه چمران

نمای360درجه آشپزخانه اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی رستوران اردوگاه چمران تور مجازی ورودی رستوران اردوگاه چمران

نمای360درجه ورودی رستوران اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران


برچسب ها: تور مجازی اردوگاه ، تورمجازی اردوگاه ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای360 ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:41

 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

1392/07/30 14:14نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 1


تور مجازی آموزشگاه بیان سلیس هال تور مجازی آموزشگاه بیان سلیس هال

نمای 360 درجه ی آموزشگاه بیان سلیس هال


تور مجازی محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو اردوگاه چمران تور مجازی محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردو اردوگاه چمران

نمای360درجه محل اقامت مدیران ارشد مجتمع علامه طباطبایی و مسئولین ستاد اجرایی اردو و مربیان ورزشی دانش اموزان در طول مدت اردوگاه چمران


تور مجازی جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران تور مجازی جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران

نمای360درجه جاده رامسر-چابکسر اردوگاه چمران


تور مجازی میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان محسنی-ضلع جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی محوطه اردوگاه چمران تور مجازی محوطه اردوگاه چمران

نمای360درجه محوطه اردوگاه چمران


تور مجازی میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران تور مجازی میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان حاج حسین باغانی اردوگاه چمران


تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع جنوبی میدان محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران تور مجازی میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران

نمای360درجه میدان حاج ابراهیم محسنی - ضلع شمالی میدان محسنی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمرانبرچسب ها: تور مجازی اردوگاه ها ، تور مجازی ، تورمجازی اردوگاه ها ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:41

 

تور مجازی اردوگاه ها-سری 3

1392/07/30 14:12نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4

تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 8


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 7


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 6


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-محوطه نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان باقری


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-رستوران نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای شمالی

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای شمال


برچسب ها: تور مجازی اردوگاه ها ، تور مجازی ، تورمجازی اردوگاه ها ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:52

 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

1392/07/30 14:11نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4


برچسب ها: تور مجازی اردوگاه ها ، تورمجازی اردوگاه ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:42

 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

1392/07/30 14:09نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی میدان ساعت پارک ملت تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی آبنمای پارک ملت تور مجازی آبنمای پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی ورودی پارک ملت تور مجازی ورودی پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


برچسب ها: تور مجازی پارک ها ، تورمجازی پارک ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:42

 

تعداد کل صفحات ( 6 ) 1 2 3 4 5 6